Bygdemagasinet gis ut av Røyken Historielag.  Det kommer ut to ganger i året, vanligvis i mai og november og deles gratis ut til medlemmene.  Bladet er ment å være et informasjonsforum for våre medlemmer, men også et sted der medlemmene kan skrive sine innlegg og komme med synspunkter om lagets drift.

BM kom ut første gangen i mai 1985. Siden den gang har det i alt kommet ut 66 nummer.  Etter som vi har fått mer moderne hjelpemidler enn det Ole Sønju rådde over i de først årene, har bladet øket i volum og format.  De første 40 nummer er også bundet inn i permer på 10 i hver bok.

Vi etterlyser stadig bidrag fra våre medlemmer, og en skal være oppmerksom på at vi gjengir artikler slik vi mottar disse, uten å sjekke kilder etc.  Kommentarer og kritikk mottar vi derfor med takk. Bladet vil således fremstå som et uformelt forum, og formidler stoff som til dels ikke er gjennomarbeidet, slik en finner det i våre årbøker.

Redaktør for Bygdemagasinet er:

Tor Kise Karlsen
Bekkeliveien 6
3470 Slemmestad
Mob: 905 90 857
E-post: tkkarls52@gmail.com

Tittelsortert  Forfattersortert  Nummersortert