Gjenvalg på årsmøtet 2019

Publisert dato: 10. mars, 2019

På årsmøtet i Røyken Historielag ble Per Olav Berg gjenvalgt som styreleder. Bjørn Auke ble gjenvalgt som nestleder og Arne Edvard Torvbråten ble gjenvalgt som styremedlem.

Det ble også gjenvalg på Bernt Otto Hauglin som varamedlem. Inger Graff og Jan S. Eid ble valgt som nye varamedlemmer. Sekretær Gunn Thorbjørnsen og kasserer Mona Haugrud var ikke på valg.

Årsmøtet vedtok styrets forslag til revisjon av lover for Historielaget. 

Pr. 1. januar 2019 har laget 684 betalende medlemmer. Det er vervet 54 nye medlemmer som betaler kontingent fra 2019. Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 14.640, ca 10.000 kroner mer enn fjoråret. Driftsinntektene i 2018 var kr 421.116,-. For 2019 er det budsjettert med driftsinntekter på kr 544.000, og et underskudd på kr 121.000,-. Underskuddet skyldes budsjetterte kostnader på kr 200.000,- i 2019 til bygging av gårdsverksted og smie på Hernestangen.

Etter årsmøtet var det et interessant foredrag ved Eyvind Bagle fra Norsk Maritimt Museum (Sjøfartsmuseet). (Siste bildet) Han redegjorde for forskningsprosjektet "Den siste istid" som han er i startfasen av, sammen med andre forskere nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil undersøke hvordan handelen med naturis påvirket moderniseringen og den økonomiske integreringen i det 19. og tidlige 20. århundret.

På det ene bildet takkes Harald Melvold av som mangeårig revisor. (Foto: Bjørn Auke)