Årsmøte 7. mars 2019

Publisert dato: 3. januar, 2019

Torsdag 7. mars innkaller Røyken Historielag til Årsmøte på Kornmagasinet kl. 19.00. Årsmøtepapirer legges ut her senere.

Etter årsmøteforhandlingene er doktorgradsstipendiat Eyvind Bagle invitert for å holde foredrag om arbeidet med et større forskningsprosjekt om betydningen av handelen med is, som ble eksportert ut i Europa fra Nærsnes og Ramton-området.  Eyvind Bagle har selv røtter fra Nærsnes. Hans arbeid med historien om isskjæring og -handel er en del av et fireårig forskingsprosjekt som Stiftelsen Norsk Folkemuseum/Avdeling Norsk Maritimt Museum har startet.

Det er knapt nødvendig å minne om at Røyken er et sentralt sted i fortellingen om eksport av norsk naturis. Iseksportører, arbeidere og lokalsamfunn var med i vekslende omfang fra den spede begynnelsen på midten av 1800-tallet, til årene rundt 1900 og opp mot første verdenskrig, da isblokkene var en av landets viktigste eksportvarer. Som mange vet, fortsatte isdriften flere steder lenge etter at de store eksportvolumene var en saga blott.

Den norske eksporten av naturis på 1800- og 1900-tallet er temaet for et internasjonalt forskningsprosjekt med tittelen «Den siste istid» («The Last Ice Age»). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (FRIHUMSAM 275188), og har som mål å knytte sammen mange tråder i historien om iseksporten, og ta for seg spørsmål som: Hvilke markeder gikk isen til, og hvordan ble kontakten mellom norske lokalsamfunn og de oversjøiske markedene etablert og opprettholdt? Hvordan hang produksjonen sammen med sosiale forhold og klimatiske endringer? Hva var sammenhengen med skipsfartens utvikling på samme tid? Hvilke kulturelle virkninger hadde isen – hva ble den brukt til?  

Foredragsholderen Eyvind Bagle er en av tre PhD-kandidater i prosjektet. Hans avhandling skal bli en sammenliknende studie av iseksporten i Røyken og Kragerø, med sideblikk også til andre områder. Arkivet etter AS Søndre Nærsnes (Thorvald Baarsrud) er sentralt i Bagles prosjekt, siden det er et av svært få sammenhengende arkiver etter et firma som drev iseksport. Foredragsholderen vil presentere noen linjer, problemer og utfordringer i sitt prosjekt, og ønsker samtidig å knytte kontakt med historielaget i sakens anledning.   

Eyvind Bagle er cand.philol. fra Universitetet i Oslo, og tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge som stipendiat. Han har arbeidet i museumssektoren siden 1990-tallet, blant annet ved Norsk Teknisk Museum, og siden 2008 ved Norsk Maritimt Museum (tidligere Sjøfartsmuseet).