Styret

Styret har i perioden bestått av:

Kjell Jørgensen - leder Kåre Selvik - nestleder Martin Aasgaard - kasserer Turid Sandvik - sekretær Mette Ølstad - styremedlem Bjørn Fossnes - varamedlem Bjørn Eric Hansen - varamedlem Jan Bjerknes - varamedlem

Styremøter/medlemsmøter

Det har vært avholdt åtte styremøter, to medlemsmøter samt dugnadsfest og årsmøte i årsmøteperioden. Styret har hatt møter med ad hoc-komité (Jørn Jensen og Terje Martinsen), samt Bondelaget og Skogeierlaget angående Grodalsmølla.

Medlemmer

Laget hadde 650 registrerte medlemmer pr. 31.12.09 (inkludert medlemmer som sto på lista, men ikke hadde betalt kontingent). Ved forrige årsmøte var det i følge årsmelding registrert 627 betalende medlemmer, noe som da var en nedgang på 33 medlemmer. Rundt årsskiftet har vi fått 55 nye medlemmer som ennå ikke har betalt for 2010. Vi ser at vervekampanjer gir resultater i form av nye medlemmer.

Markedsføring av laget

På siste årsmøte ble det opprettet en PR-gruppe med Per Olav Berg som leder. De har laget en brosjyre som ble distribuert til alle husstander i kommunen og tilstøtende postkontor i Asker høsten 09 for å bleste Historielaget. Dette har resultert i mange nye medlemmer. PR-komiteens leder melder at tiden ikke strekker til for å gjøre en tilfredsstillende innsats for Historielaget, og ber derfor om avløsning.

Laget har også markedsført seg gjennom stands på kjøpesentra i bygda og salg av Røykenkalenderen.

Bygdemagasinet og årbok

Historielaget har utgitt to bygdemagasin og én årbok. Årbokkomiteen har arbeidet stort sett etter samme mal de siste fem-seks årene. Samarbeidet i komiteen og de kreative idédugnadene er positive. Oppstartsmøte for årets bok holdes i januar, og utgivelse skjer ca 1. november. Redaktør av Bygdemagasinet, Bjørn Fossnes, etterlyser stoff fra medlemmene.

Kornmagasinet

I løpet av året har det skjedd en vesentlig oppgradering av Kornmagasinet ved at det er innredet et eget kontor på loftet. Det er også lagt inn bredbånd. Slekts- og gårdshistoriegruppa ved leder Odd Arne Svendsrud har kunnet bruke kontoret til sitt arbeid, og styret håper etter hvert på å få et bedre system på arkivet.
For å bedre helse-, miljø- og sikkerhet er det investert i ny trapp opp til inngangsdøra. Disse utbedringene har vært kostnadskrevende, men har løst påtrengende behov.

Bygningen ble i høst delvis malt utvendig. Utbedringer som har ligget på vent fordi det har vært meningen at byggfaglærer / elever ved Røyken videregående skulle utføre arbeidet, har ikke blitt utført pga krevende arbeidssituasjon ved byggfagavdelingen.

Det har vært omfattende utleievirksomhet i bygget.

Styret fikk i oktober tømrermester Tore Sønju til å utarbeide en faglig tilstandsrapport. Den viser råte i enkelte bygningsdeler og et akutt behovet for å koste på vedlikehold. Prisoverslaget ligger på 126 500 kroner.

Under kuldeperioden i januar frøs vannet, og det måtte engasjeres både rørlegger, snekker og elektriker for å rydde opp og forebygge gjentakelser. Det er nå lagt varmekabel i / rundt vannrøret og isolert rundt med matter. I denne forbindelsen ble det avdekket råte i bærebjelker under huset og manglende isolasjon rundt slukene på toalettene. Utover egenandelen blir kostnadene dekket av forsikringen.

Styret har opplevd det som krevende å skulle følge opp alle praktiske forhold vedrørende Kornmagasinet. Styret ønsker derfor å opprette et eget husstyre som kan ta seg av praktisk oppfølging (jfr sak 11).

Grodalsmølla

Styret har hatt en omfattende diskusjon angående framtidig bruk og eventuell utbedring av Grodalsmølla. På forrige årsmøte ble det nedsatt en ad hoc-komité (Jørn Jensen og Terje Martinsen) som skulle bistå styret i å forberede sak for dette årsmøtet. Formann i Møllekomiteen, Bernt Otto Hauglin, har vært aktivt engasjert, mens resten av komiteen ikke har fått kommet i gang med noe arbeid. Det har vært utarbeidet faglig tilstandsrapport ved tømrermester Tore Sønju som konkluderer med et påkrevd vedlikehold på kr 150.000. Styret har konkludert med at man ønsker å avvikle prosjektet. Styret opplever at diskusjonene rundt mølla har vært tidkrevende og gått på bekostning av annen virksomhet som laget kunne drevet med. (Blir tatt opp i egen sak, sak 10.)

Hernestangen

Skriftlig kontrakt er inngått med kommunen og gjort gjeldende fra 01.05.09. Museumskomiteen har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats på låven og i Gjellumstua, som nå framstår som fine bygdemuseer. Uteområdet er også utbedret.

Tilbakemeldinger fra komiteene (fulle rapporter blir å finne i Bygdemagasinet)

Arrangementskomiteens leder Kari Sønju melder at de har stått for fire arrangementer i løpet av årsmøteperioden (årsmøte, medlemsmøte, julemøte og dugnadsfest). Antall frammøtte har vært mellom 30 og 50. Utlodninger har gitt inntekter på henholdsvis 1800 og 2800 kroner. Leder rapporterer om et godt samarbeid innad i komiteen og med styret.

Museumskomiteens leder Frøydis Christoffersen melder om en betydelig arbeidsinnsats, både på Hernestangen, Kornmagasinet og Mølla. Medlemmene jobber sammen en dag i uka. I og med at Bygdesamlingen i 2.etg. på Kornmagasinet måtte avgi plass til kontor, måtte lagerbeholdning av bøker flyttes, samlingen omorganiseres, gjenstander pakkes bort og en del kjøres til Hernestangen. Komiteen jobber fortsatt med registrering av nye og gamle gjenstander.

Låven på Hernestangen er ryddet. Veggen opp til repoet er blitt panelt, likeså en del av veggene nede i låven. To gamle vever er satt opp, gjenstander er flyttet til Gjellumstua. Oppunder taket henger nå to sleder. Repoet i 2.etg har fått en liten utstilling. Låven har fått strøm både ute og inne.

Gjellumstua, som har "1 rom og kjøkken", har blitt vasket ned og innredet. Man har brukt av det vi har i Historielaget og også bidratt med egne ting.

Laftebua fungerer foreløpig som oppbevaringsplass for gjenstander som ennå ikke har fått plassen sin. Gamle sirkelsagblader og isskjæringssager henger på veggene utvendig.

Uteområdet er ryddet, og gammel takstein solgt. Gjellumstua har fått utelys. Avkjørselen til Hernestangen har fått skilt med tekst: Gjellumstua - Røyken Historielag, samt "kringle."

Samarbeid med Røyken kommune om turveiene

Det er inngått en avtale mellom Historielaget og kommunen om vedlikehold av Oldtidsveien og Kyststien. I henhold til denne avgis hver høst en rapport til kommunen.

Oldtidsveien

Gruppa består av seks medlemmer og ledes av Bjarne Kjos. For 3 – 4 år siden ble alle oljede treskilt langs veien byttet ut med grønnmalte skilt, da de gamle ble svarte og nærmest uleselige. De nye har klart seg bra. Det er gjort henvendelser til kommunen om at skiltet ved Rortunet må flyttes til fotgjengerfeltet, dvs. ca 50 meter nærmere Boligveien.

Kyststien

Gruppa ledes av Harald Melvold. Det er levert en detaljert rapport etter befaring høsten 2009 der man retter en del oppfordringer til kommunen. De seks medlemmene av gruppa har til sammen brukt 75 timer på ettersyn.

Aktiviteter

Oldtidsmarsjen ble avviklet etter tradisjonen 20.09.09

Markvandringer: Det har vært to markvandringer: Tur til Oscarsborg 7.juni, og tur til Bømarka 13. september der Harald Melvold viste oss nyoppdagede veifar og gravhauger langs Oldtidsveien.

Medlemsmøter

Fylkesarkeolog Kjell Sønsterud holdt foredrag om oldtidsminner i Røyken 22.oktober. Jørn Jensen viste gamle bilder på julemøtet 3.desember.

Reguleringsplaner og veinavn

Historielaget er høringsinstans for reguleringsplaner og forslagsstiller for veinavn.