Åpning

Åpning v/Ole Rud

Valg av møteleder

Ole Rud ble valgt.

Valg av referent

Anne-Kirsti Andresen ble valgt.

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Årsberetning

A.K.Andresen leste årsbereningen.

Regnskap 2006

Arne Trulsvik gjennomgikk regnskapet.
Inntekter kr 370.513. Utgifter 269.890. Overskudd -06 - 100.627.
Disponibelt per 31.12 - 233.135.
Regnskapet godkjent.

Fastsettelse av kontingent

Ingen økning av kontingenten for 2007.

Budsjett 2007

Arne Trulsvik gjennomgikk budsjettet.
Budsjetterte inntekter - 315.000. Utgifter - 273.500.
Forventet overskudd - 41.500.
Budsjettet godkjent.

Eventuelle lovendringer

Nye lovendringer enstemmig vedtatt. Lovene gjengitt i sin helhet i Bygdemagasinet.
Statutter for hedersbevisninger enstemmig vedtatt. Gjengitt i Bygdemagasinet.

Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

Valg

Innstillingen fra valgkomiteen enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl.20.00.

Styret

Anne-Kirsti

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og vafler.

I forbindelse med at Kornmagasinet etter restaurering fyller 20 år i juni, ble den såkalte ”Firerbanden” hedret med Hederstegn og diplom. ”Firerbanden” besto av Bjørn Brønner, Terje Martinsen, Sverre Hella og Olaf Skryseth. Hederstegnet var en vase med Historielagets emblem inngravert. Ole Sønju ble også tildelt hederstegnet for sin mangeårige innsats for laget.

Bjørn Fossnes viste bilder fra restaureringen, hvor ca 3600 dugnadstimer ble nedlagt i dette arbeidet, og hvor flere enn de ovennevnte herrer må takkes for innsatsen!

Anne-Kirsti