Åpning

Åpning v/Ole Rud

Valg av møteleder

Ole Rud ble valgt.

Valg av referent

Anne-Kirsti Andresen ble valgt.

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Årsberetning

A.K.Andresen leste årsberetningen.
Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap 2007

Arne Trulsvik gjennomgikk regnskapet.
Inntekter kr 370.513. Utgifter 269.890. Overskudd -06 - 100.627.
Disponibelt per 31.12 - 233.135.
Regnskapet godkjent.

Budsjett 2008

Bjarne Kjos gjennomgikk budsjettet.
Inntekter kr 327.000. Utgifter kr 317.000. Overskudd kr 10.000.
Bem. Kornmagasinet må i år males. Det må imidlertid foretas en del reparasjonsarbeider før dette gjøres.
Bl.a. utskifting og tetting av bygningen på nordveggen .
Forslag fra Terje Martinsen om at laget tar kontakt med Riksantikvaren før utbedring.
Renteinntektene postert for lavt. De komm.avg. postert for lavt etter økning på 37 %.
Budsjettet godkjent.

Fastsettelse av kontingent

Kontingenten forblir uendret på kr 250,-.

Eventuelle lovendringer

Ingen nye lovendringer.

Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

Valg

Terje Martinsen leste innstillingen fra valgkommiteen.
Innstillingen godkjent. (Det nye styret og komiteene finner du her)
Bem: På spørsmål bekreftes det at Røyken Historielag ikke lenger har noen representant til Hernestangen.

Møtet hevet kl.19.45.

Styret
Anne-Kirsti


Etter årsmøtet ble det servert kaffe og vafler, og det ble vist film fra isskjærerkonkurransen i Røyken 6. mars 2005 v/ Rolf Mulen Karlsen.
I tillegg viste Kjell Jørgensen gamle bilder fra Røyken. Røyken Historielag har digitalisert ca. 1200 gamle bilder.

Totalt 30 personer møtte opp på årsmøtet.

På årsmøtet ble også Frøydis og Cato Christoffersen hedret med Historielagets Hederstegn etter mange års arbeide for laget

Anne-Kirsti