Åpning

Åpning ved leder Kjell Jørgensen

Valg av møteleder

Kjell Jørgensen ble valgt.

Valg av referent

Turid Sandvik ble valgt.

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Årsberetning

Årsberetningen 08/09 ble lest opp med følgende kommentar fra sekretær: "formann" og "nestformann" er kommet inn ved en glipp og skal i følge tidligere styrevedtak være "leder" og "nestleder". Årsberetningen ble godkjent med følgende to kommentarer: På låven på Hernestangen skal det lagres store, ikke små, gjenstander. Gruppa bak bokprosjektet om byggeskikk i Røyken fremmer ingen kritikk av styret, men ønsker å samarbeide med historielaget når man kommer så langt fram som til utgivelsen.

Regnskap 2008

Regnskapet for 2008 ble godkjent. Styret har innført en ny kontoplan. Balansen har tidligere vært ufullstendig ved at kun bankinnskudd og ikke eiendommer har vært lagt inn, dette er gjort nå.

Budsjett 2009

Budsjettet for 2009 ble godkjent.

Eventuelle lovendringer

Ingen nye lovendringer.

Fastsettelse av kontingent

Kontingenten forblir uendret på kr 250,-.

Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

Valg

Valgkomiteen ved Harald Melvold la fram valgkomiteens forslag.
Det gamle styret bemerket selv at eget styrevedtak ikke var fulgt opp overfor valgkomiteen:

I Hederstegnsrådet bør det til en hver tid sitte en person fra styret. Årsmøtet godtok at dette ikke ble tilfellet nå, men anså at dette bør inn i lagets vedtekter. Videre bemerket valgkomiteen at det ikke står noe i vedtektene om PR-komité, men styret anså likevel at årsmøtet har fullmakt til å opprette en slik komité. Denne ordningen kan formaliseres på neste årsmøte. For øvrig ble valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon.

Retningslinjer for styret i årsmøteperioden

Kornmagasinet: Det forelå et forslag fra styret om å fradele den innerste delen av salen for å bruke den til kontor og arkiv. Årsmøtet var uenige i dette fordi det ville forringe kornmagasinets funksjon som møte- og festlokale. Vedtak: Styret får fullmakt til å vurdere kontorplass uten å beskjære salen. Aktuelle muligheter kan være en del av kjøkkenet på Kornmagasinet. 2.etasje i Kornmagasinet eller Gjellumstua på Hernestangen.

Hernestangen: Museumskomiteen tar Gjellumstua i bruk til lagets formål og behov for blant annet utstillinger i sommerhalvåret. Styret inngår leieavtale med kommunen.

Grodalsmølla: Det nedsettes en ad hoc-komité som får i oppgave til neste årsmøte å presentere en utredning om hvordan framdriften av Mølla bør skje. Oppdraget består i å utrede følgende forhold:

  1. Hvorfor skal Mølla bevares? Hvem ønsker å bevare Mølla (Historielaget / Kommunen / Bondelaget / andre organisasjoner /publikum?)
  2. Hva kreves for å sikre bygningen til formål som enkel lagring? Hva kreves til annen bruk? Det konkluderes etter at alternative bruksområder er vurdert.
  3. Kan / bør deler av bygningsmassen klargjøres for kaldtlager (f.eks landsbruks-redskaper)?
  4. Kan / bør deler av bygningsmassen klargjøres for året-rundt-bruk (f.eks møte-virksomhet, utstillinger, kvalitetslagring med mer)?
  5. Hvordan kan eventuelt de udokumenterte fallrettighetene utnyttes?
  6. Kan Historielaget alene gå videre med "prosjekt Mølla"? Hvis ikke, hvilke samarbeidspartnere kan være aktuelle? Hvordan kan finansiering skje? Hvor mye kan komme fra egeninnsats – direkte økonomisk eller ved dugnad?

Konklusjon

Styret hadde på forhånd kontaktet Terje Martinsen og Jørn Jensen om å danne en slik komité, og disse to hadde allerede gjort seg noen tanker som ble lagt fram av Jørn Jensen:
Det som må skje av umiddelbare reparasjoner er å reparere gulvet ved inngangen, og å skifte ut en mur som er skadd pga frost. Når det gjelder den langsiktige istandsettingen har de ikke gått videre med den ennå.

Mølla som museum?

Sette den i stand utvendig, reparere og sette inn selve mølleinnredningen. Innebærer reparasjon av turbin. Terje Lønset, ny i møllekomiteen, er spesielt interessert i dette. Turbinen kan skaffe strøm til mølla. Det kan være aktuelt å sette inn ei sag (det finnes flere sager i bygda).

Mølla som utstillingslokale?

Disse formålene går litt om hverandre. Stille ut landsbruksredskaper som ligger rundt om på bygda. Man kan tenke seg diverse andre utstillinger, f.eks knytta til produksjon av mat (”Fra jord til bord”). Man kan vise annen virksomhet langs vassdraget (andre møller, kverner).

Mølla som sted for arrangementer?

Loppemarked, salg av mat etc. Vise hvordan turbin, mølle og sag fungerer.
Organisering?

Man har en møllekomité. Men kunne man også tenke seg å opprette en venneforening? Det kan være folk som er spesielt interessert i møller, tekniske ting. Man kan tenke seg samarbeid med Bondelaget og kanskje historielag i nabokommunene.


Etter årsmøtet ble det delt ut hederstegn til Asbjørn Westermann for hans langvarige innsats for Historielaget.

Rolf "Mulen" Karlsen viste filmer fra "Skjæltorsdag" og Fabrikalen 2008, og arrangementskomiteen serverte kaffe og vafler.