Vedtekter for Røyken Historielag

§ 1 Formål

Røyken Historielag har til formål å verne om kulturminner, berge muntlig tradisjon om liv og arbeid i eldre tid, samt øke og spre kunnskap om bygdas fortid og nære historie. Foreningens virkeområde er den tidligere Røyken kommune som ble en del av den nyetablerte Asker kommune fra 1.1.2020.

§ 2. Virksomhet

For å nå formålet skal laget:

§ 3

 • Forvalte, vedlikeholde og drifte bygg og gjenstander som laget eier eller disponerer

 • arrangere møter, kurs, turer ol

 • arbeide med utgivelse av historiske artikler, skrifter eller bøker

 • arbeide for innsamling, vern og registrering av gjenstander og kulturminner av alle slag

 • samle skriftlig og muntlige beretninger og informasjon om:

  - personer og slekter
  - gårder, eiendommer og bygninger - kultur- og foreningsliv
  -
  skikker, overtro og tradisjoner
  - lokalt næringsliv.

 • Innsamlet materiale gjøres tilgjengelig for publikum og til bruk i undervisning.

 • Gjennom avtaler med Asker kommune bidra til at Oldtidsveien, Kyststien og ev andre

  besøksmål ivaretas og gjøres tilgjengelig.

 • Ivareta kulturverninteressene som høringsinstans.

  Laget kan stå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Røyken historielag skal samarbeide med andre aktører der dette er formålstjenlig for å fremme lagets formål.

  Medlemskap og æresmedlemmer

Medlem av laget er enhver som betaler den årlige kontingent. Kontingenten fastsetes av årsmøtet.

Den som ikke har betalt medlemskontingent eter skriftlig purring strykes som medlem. Der ektefeller eller samboere begge ønsker å være medlemmer, betales det for et familiemedlemskap. Paret motar et eksemplar av tdsskrifter og annet materiale som sendes med post.

Personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for laget kan utnevnes som æresmedlemmer. Styret fatter vedtak om æresmedlemskap. Æresmedlemmer betaler ingen medlemskontingent.

Side 1 av 3

§ 4 Styret

Laget ledes av et styre på syv medlemmer.

Styret er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Lagets leder har ansvaret for lagets drift mellom styremøtene og for å innkalle til styremøter. Styret kan etablere et arbeidsutvalg (AU) som behandler løpende driftsoppgaver. Instruks for AU fastsetes av styret.

Styret holder møte når det er nødvendig, minst en gang i kvartalet. Styret er vedtaksdyktig når minst fire medlemmer av styret er til stede, hvorav leder eller nestleder må være et av medlemmene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 5 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.
Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel ved annonsering i en lokalavis, og ved kunngjøring på lagets hjemmesider der saksdokumentene skal være tilgjengelige senest
n uke før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest én måned før årsmøtet. Stemmeret på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt skyldig kontingent. Det kan bare avgis én stemme pr. medlemskap.
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtets saksliste er:

1. Godkjennelse av innkallingen.
2. Godkjennelse av sakslisten
3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne møtereferatet. De

sistnevnte fungerer også som tellekorps 4. Godkjennelse av årsberetningen.
5. Godkjennelse av revidert årsregnskap. 6. Behandling av arbeidsplan

7. Behandling av budsjettforslag.
8. Behandling av forslag fra styret.
9
. Behandling av innkomne forslag.
10. Behandling av lovendringsforslag
11. Fastsetelse av kontingent for det påfølgende kalenderår.
12. Valg av:

a. Leder for to år.
b. Nestleder, kasserer, sekretær og
tre styremedlemmer for to år. Tre av disse velges det ene
året, de tre andre det neste.
c. Valg av to
revisorer for to år.
d. Valg av komitéer. Leder velges for to år og medlemmer for ett år; unntatt Hederstegnråd og Valgkomiteen, der alle velges for to år. Komiteer i alfabetisk rekkefølge:
e. Arrangementskomité på minst seks medlemmer
.
f. Blåhellakomité på minst seks medlemmer til å drifte Blåhellasamlingen.
g. Digitale formidlingsløsninger-komité på minst tre medlemmer.
h
. Hederstegnsråd med minst tre medlemmer hvor to velges det ene året og ett medlem velges året etter.
i
. Huskomité på minst tre medlemmer.
j. Komité for kulturhistoriske vandringer og befaring på minst tre medlemmer.
k
. Kyststikomité på minst fem medlemmer for ettersyn av kyststien.
l
. Museumskomité på minst ni medlemmer hvorav minst seks medlemmer utgjør en dugnadsgruppe.

Side 2 av 3

m. Oldtidsveikomité på minst seks medlemmer til ettersyn av Oldtidsveien.
n
. Redaksjonskomité for Bygdemagasinet og årbok på minst tre medlemmer.
o. Slekts-
og gårdshistoriekomité på minst tre medlemmer.
p. Undervisningskomité «Røyken forteller» med minst tre medlemmer.
q
. Valgkomité på tre medlemmer. To av de tre velges det ene året, den tredje det neste.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når minst 20 medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er angit i innkallingen.

§ 7 Endring av vedtekter

Innkallingen til årsmøter må opplyse om det foreligger vedtektsendring. Forslag til endringer av vedtekter skal kunngjøres samtidig med innkallingen.
Forslag til vedtektsendring som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende

senest to måneder før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av Røyken historielag krever 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter med minst tre måneders mellomrom. Ved en ev oppløsning skal lagets eiendeler tilfalle en aktør hvis formål er å ta vare på kulturminner i tidligere Røyken kommune. En slik aktør kan være en stiftelse, forening eller offentlige myndigheter. Motakeren av lagets eiendeler skal være kjent på årsmøtene hvor vedtak om oppløsning treffes.

Vedtat på generalforsamling 26.03.1969.
Revidert på årsmøtet 1989, 1998, 2007, 2011, 2016, 2019 og 2021 Sist revidert på årsmøte
t 21.03.2024.