Lov for Røyken Historielag


§ 1

 

Røyken Historielag har til formål å verne om kulturminner i Røyken, berge muntlig tradisjon om liv og arbeid i eldre tid, samt øke og spre kunnskap om bygdas fortid.
 
§ 2
Laget setter seg som oppgaver blant annet å:
a) samle sagn, folketoner, stedsnavn, beretninger om gamle skikker, former for overtro og all slags tradisjon som knytter seg til ætt og gård og forskjellige næringsveger, jakt, fangst og fiske, industritiltak og så videre i samarbeid med Landslaget for bygde- og byhistorie.
b) arbeide for registrering, samling og verning av materielle kulturminner i bygda.
c) arbeide for å skaffe skolene historisk stoff om bygda, til bruk i undervisningen.
d) avholde bygdestevner
e) gi ut periodiske skrifter som inneholder bygdehistorisk, slektshistorisk materiale og verdifull tradisjon.
f) støtte opp om arbeidet med å gi ut bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter for Røyken.
 
§ 3
Medlem av laget er enhver som betaler den årlige kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Den som ikke har betalt medlemskontingent etter skriftlig purring strykes som medlem 1. januar påfølgende år.
 
§ 4
Laget ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer.
Styret er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Lagets leder har ansvaret for lagets drift mellom styremøtene og for å innkalle til styremøter.
Styret holder møte når det er nødvendig, minst en gang i kvartalet. Styret er vedtaksdyktig når minst tre medlemmer av styret er til stede, hvorav leder eller nestleder må være ett av medlemmene.
Dersom et styremedlem ikke møter har møtende varamedlemmer stemmerett. Hvilke av varamedlemmene som har stemmerett avgjøres ved loddtrekning.
Styret kan nedsette arbeidskomitéer for løsning av enkeltoppgaver.
 
§ 5
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.
Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel ved annonsering i en lokalavis, og ved kunngjøring
på lagets hjemmesider der saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før årsmøtet.
Innkallingen til årsmøtet må opplyse om det foreligger lovendringsforslag og forslag fra styret til
behandling. Lovendringsforslag skal kunngjøres samtidig med innkallingen.
Medlemsforslag til lovendringer som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende
senest 1. januar. Øvrige saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest
to uker før årsmøtet.
Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt skyldig kontingent. Det kan bare
avgis én stemme pr. medlemskap.
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Lovendringer krever 2/3 flertall.
 
Årsmøtets saksliste er:
1. Godkjennelse av innkallingen.
2. Godkjennelse av sakslisten
3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne møtereferatet. De
sistnevnte fungerer også som tellekorps
4. Godkjennelse av årsberetningen.
5. Godkjennelse av revidert årsregnskap.
6. Fastsettelse av kontingent.
7. Behandling av budsjettforslag.
8. Behandling av forslag fra styret.
9. Behandling av innkomne forslag.
10. Behandling av lovendringsforslag
11. Behandling av ramme for arbeidet frem til neste årsmøte.
12. Valg av:
a. Leder for ett år.
b. Nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem for to år. To av disse velges det ene
året, de to andre det neste
c. Valg av tre varamedlemmer for ett år.
d. Valg av to revisorer for to år.
e. Valgkomité på tre medlemmer som velges for to år. To av de tre velges det ene året,
den tredje det neste.
f. Arrangementskomité på minst seks medlemmer for ett år. Ett av disse velges til leder.
g. Museumskomité på minst seks medlemmer for ett år. Ett av disse velges til leder.
h. Redaksjonskomité for bygdemagasinet på minst tre medlemmer for ett år. Ett av disse
velges til leder.
i. Redaksjonskomité for årboka på minst tre medlemmer for ett år. Ett av disse velges til
leder.
j. Slekts- og gårdshistoriekomité på minst tre medlemmer. Ett av disse velges til leder.
k. Minst seks medlemmer til ettersyn av Kyststien for ett år. Ett av disse velges til leder.
l. Minst seks medlemmer til ettersyn av Oldtidsveien for ett år. Ett av disse velges til
leder.
m. Huskomité på minst tre medlemmer. Ett av disse velges til leder.
n. Hederstegnsråd med leder, sekretær og ett medlem, alle for to år. Første gang velges sekretær og medlem for ett år. Minst en av de tre bør ha blitt tildelt hederstegn.
 
§ 6
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når minst 20 medlemmer
krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære
årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen.
 
§ 7
Dersom Røyken Historielag går inn eller oppløses skal lagets eiendeler av en hver art tilfalle en
stiftelse som har til formål å skaffe Røyken ajourførte bygdebøker og andre lokalhistoriske
skrifter.
Det årsmøte der oppløsning blir vedtatt skal velge styre for stiftelsen og treffe de nødvendige
vedtak etter stiftelsesloven.
 
Vedtatt på generalforsamling 26.03.1969.
Revidert på årsmøtet 1989, 1998, 2007, 2011, 2016.
Sist revidert på årsmøtet 07.03.2019, samt en mindre justering på årsmøtet i 2021.